Gia đình năm 1960 ở Hà Nội

Gia đình năm 1960 ở Hà Nội
Gia đình chụp kỉ niệm ở Hiệu ảnh Quốc tế Bờ Hồ, Hà Nội, năm 1960. (Từ trái qua, hàng trước: Hữu Nghị, Thành Công, Kiến Quốc, Hạnh Phúc. Hàng sau: Kháng Chiến, Cha, Thắng Lợi, Yên Hồng và Mẹ bế Việt Trung).

Chủ Nhật, 6 tháng 5, 2012

Sắc lệnh cử ông Bình về làm Chính ủy Lục quân

SẮC LỆNH
của Chủ tịch Nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa

Số: 134/SL ngày 20 tháng 8 năm 19501Chủ tịch Nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa:

Chieåu saéc leänh soá 50-SL ngaøy 18 thaùng 6 naêm 1946 toå chöùc Boä Quoác phoøng Toång Tö leänh;
Chieåu theo saéc leänh soá 33-SL ngaøy 22 thaùng 3 naêm 1946 vaø 71-SL ngaøy 22 thaùng 5 naêm 1946 toå chöùc vaø aán ñònh quy taéc Quaân ñoäi Quoác gia Vieät Nam;
Chieåu saéc leänh soá 121-SL ngaøy 11 thaùng 7 naêm 1950 thay ñoåi toå chöùc trong Boä Quoác phoøng Toång Tö leänh;
Xeùt nhu caàu coâng taùc hieän thôøi;
Theo ñeà nghò cuûa Boä tröôûng Boä Quoác phoøng kieâm Toång Tö leänh Quaân ñoäi Quoác gia Vieät Nam, vaø sau khi Hoäi ñoàng Chính phuû thoâng qua;

Ra saéc leänh:

Ñieàu 1: Nay uûy Thieáu töôùng Traàn Töû Bình, nguyeân Phoù toång Thanh tra quaân ñoäi Quoác gia Vieät Nam, laøm Chính uûy vieân Quaân hieäu Luïc quaân Traàn Quoác Tuaán.
Ñieàu 2: Boä tröôûng Boä Quoác phoøng kieâm Toång Tö leänh quaân ñoäi Quoác gia Vieät Nam chieåu saéc leänh thi haønh.

Bộ sưu tập các quyết định của ông Bình

Khi làm sách, chúng tôi đã tìm kiếm tư liệu từ nhiều nguồn (Tư liệu Cục Thanh tra QĐ, Lịch sử QĐNDVN...) và cả tư liệu từ Bảo tàng Hồ Chí Minh (nhờ Tường Vân, con bác Sao Đỏ Nguyễn Lương Bằng giúp). Xin trân trọng giới thiệu!
QĐ thành lập Tổng Thanh tra QĐ, 20/1/1948.
QĐ cử Tổng và Phó tổng Thanh tra QĐ, 20/1/1948.

QĐ phong tướng cho 3 ông: Trần Tử Bình,
Văn Tiến Dũng, Lê Hiến Mai.
QĐ Phó tổng Thanh tra Chính phủ, 1956.